KUVAUS

Toihan Oy suunnittelee, toimittaa ja ylläpitää automatisoitua ohjauslogiikkaa sellu-, kartonki- ja paperitehtaiden jätevedenpuhdistamoille. Tehtävämme on parantaa prosessinohjausta modernien pilvipohjaisten informaatioteknologioiden avulla. Tätä varten olemme luoneet konseptin nimeltä Minimum Effluent Strategy.

Minimum Effluent Strategia keskittyy paperi-, kartonki- ja sellutehtaiden vesistökuormituksen merkittävään pienentämiseen jätevedenpuhdistusprosessin ohjaamisen parantamisen kautta. Konseptimme keskeiset osa-alueet ovat:

 • Resurssitehokkuus jätevedenpuhdistamolla
 • Autonomisen ohjautuvuuden lisääminen
 • Uusien mittaustekniikoiden käyttöönotto prosessivasteiden havaitsemiseksi

 

Resurssitehokas toiminta tarkoittaa, että tehtailla on mahdollisuus vähentää puhdistamon operatiivisia kustannuksia vaarantamatta jätevedelle asetettuja laatutavoitteita. Kun prosessisäätöjen ajoitus ja tarkkuus paranevat, saavutetut kustannussäästöt puhdistamolla ovat usein merkittäviä.

Jätevedenpuhdistamon säätöarvojen valintaa tukee Toihanin tuottama ennakoiva PAULA-WWTP® -ohjauslogiikka, joka voidaan liittää myös tehdasautomaatioon. Sen ensisijaiset tavoitteet ovat:

 1. Pienentää jätevesikuormitusta ympäristöön säätötarkkuutta ja -ajoitusta parantamalla
 2. Lisätä automaatiota prosessinohjauksessa
 3. Vakauttaa jätevedenkäsittelyprosessin suorituskyky kaikissa tilanteissa
 4. Tuottaa säästöjä jätevedenpuhdistamon käyttökustannuksissa

 

PAULA-WWTP® hyödyntää modernia pilvipohjaista data-arkkitehtuuria tehtaan tietokantojen ja Toihan Cloudin välillä. Pilviympäristöön aktivoidut automaattisesti toimivat ennakoivat algoritmit muokkaavat raakadatasta informatiivista sisältöä ja suoria asetusarvoja prosessisäädöille.

Prosessisäätöjen tehokkuuden varmistamiseksi biolietteen rakenteellista kehitystä seurataan yksityiskohtaisesti FLOCMARK® -konenäkösovelluksella, joka analysoi biolietteestä otettuja mikroskooppikuvia. Sovellus toimii tehdaskäyttäjän tietokoneelle aktivoidun tehdaslisenssin kautta. FLOCMARK® on myös yhteydessä Toihan Cloudiin, jolloin konenäköanalyysin tuottamaa informaatiota voidaan käyttää tehokkaasti jätevedenpuhdistamon suorituskyvyn seurannassa. Biolietteen hyvän rakenteellisen laadun valvonta on erittäin tärkeää aktiivilieteprosessin tehokkaan suorituskyvyn kannalta. Konenäköanalyysin avulla kuvista saadaan aikaleimallista dataa tietokantaan, jolloin sitä voidaan vertailla muiden prosessimuuttujien kanssa. Tämä on esimerkki järjestelmällisestä ja objektiivisesta uudesta metriikasta, jolla voidaan kerätä tietoa prosessivasteista ja joka avaa uusia mahdollisuuksia tuottaa säästöjä jätevedenpuhdistamon käyttökustannuksista.

”PROOF OF CONCEPT”

Konseptiamme käyttävät tehtaat ovat raportoineet muun muassa seuraavista hyödyistä:

 1. Ei merkittäviä häiriöitä jätevedenpuhdistusprosessin toiminnassa
 2. Vesistökuormitus pysyy luparajojen mukaisella tasolla
 3. Läpinäkyvyys prosessiohjauksessa
 4. Helpompi tehdä suurempia säätömuutoksia tarvittaessa
 5. Jätevedenpuhdistamon käyttökustannussäästöt jopa 300 k€/a

 

Alla oleva esimerkki havainnollistaa jätevesikuorman pienentymistä (kg/ADt) konseptimme käyttöönoton jälkeen kolmella asiakastehtaallamme (Hannukainen et al. 2021):

 

  

Aika (kk)

COD

TSS

Fosfori

Typpi

TEHDAS A

4

-22%

-61%

-21%

-49%

TEHDAS B

12

-32%

-68%

-12%

-43%

TEHDAS C

12

-9%

-48%

-29%

-51%

 

Onnistuneiden käyttöönottohankkeiden jälkeen Toihan on solminut yhteistyösopimuksia useiden tehtaiden kanssa ja jatkaa informaatioteknologioidensa kehittämistä entistä paremmiksi. Tarjoamamme monipuoliset TUKIPALVELUT varmistavat, että asiakkaamme ovat matkalla kohti älykkään jätevedenpuhdistuksen aikakautta.